Palvelut

TYÖNOHJAUS

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on tyonohjaus-1024x683.jpeg

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksessa tarkastellaan ja jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus voi olla yksilöohjausta tai ryhmäohjausta esim. oman tiimin kesken. Työnohjaus kehittää yksilön tai ryhmän toimintaa, vuorovaikutusta ja selkiyttää työrooleja sekä antaa mahdollisuuden oppimiselle. Työnohjauksessa voidaan etsiä myös ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jolloin se on työssä jaksamisen lisäämiselle hyvä työväline. Työnohjaukselle määritellään tavoite ja sen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuun tavoitteeseen.

Yksilötyönohjaus
sopii heille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään, tarkastella omaa rooliaan ja suhtautumistaan työhön, löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia tai löytää ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon löytämiseksi. Yksilöohjaus sopii työntekijälle, lähijohtajalle ja johtajalle sekä yrittäjälle. 

Ryhmätyönohjaus
sopii organisaatioissa heille, joilla yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 

Työnohjauksesta todettuja hyötyjä ovat mm.:
tehtävät ja roolit jäsentyvät ja perustehtävä kirkastuu
muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa
työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisössä ei aina kaikki mene toiveiden mukaisesti, yhteistyö ei sujukaan, vuorovaikutuksessa ei onnistuta tai tullaan väärinymmärretyksi. Tilanteet voivat aiheuttaa ristiriitoja, konflikteja, ja estävät organisaatiota keskittymään oleelliseen ja tavoitteiden saavuttaminen kärsii. 
Työyhteisösovittelulla pyritään tällaisissa tilanteissa ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin ja yhdessä oppimiseen. Ulkopuolinen ja puolueeton sovittelija auttaa vuorovaikutuksen ja ymmärryksen lisääntymisessä ja sovinnon aikaansaamisessa. Tavoitteena on aikaansaada tila, jossa työyhteisössä voidaan keskittyä jälleen olennaiseen, työhön. Työyhteisösovittelu on vuorovaikutuksessa ja määrätyllä prosessilla etenevä, jossa kaikki osapuolet tulevat kuulluksi omine ajatuksineen, käsityksineen ja tunteineen. Käytettävä restoratiivinen työyhteisösovitteluprosessi on pitkään kehitetty, yleisiin sovittelun malleihin perustuva menetelmä. Se on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. 

Työyhteisösovittelun hyödyt:
sovinto mahdollistaa keskittymisen työhön
vuorovaikutus lisääntyy ja ilmapiiri paranee
yhdessä oppiminen ja ymmärrys lisääntyvät
keskinäinen luottamus kasvaa 
työssäjaksaminen ja viihtyvyys kasvavat

TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Muutokset yritysten ja organisaatioiden toiminnoissa ja toimintaympäristöissä vaativat reagoimista ja muutoskykyä, nopeastikin. On sitten kyse kasvutavoitteista, toiminnan sopeuttamisesta tai toimintojen uudelleen muokkaamisesta esim. päivitetyn strategian yhteydessä, on henkilöstön sopeuduttava, luotava uudenlaista ajattelua ja suhtautumista omaan työhön organisaation tavoitteet huomioiden. Näissä tilanteissa työyhteisövalmennus on toimiva väline. Ulkopuolisen työnohjaajan jäsentävät kysymykset saavat ajattelemaan asioita uusista näkökulmista ja oivallukset saavat ajattelemaan tilannetta uudella tavalla. Työyhteisövalmennus sopii yksilön, ryhmän ja koko organisaation oppimiseen ja kehittämiseen.

Työyhteisövalmennuksen hyödyt tavoitteellisessa, prosessimaisessa työskentelyssä:
yhteiset tavoitteet selkiytyvät
tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
työskentely sujuu paremmin
muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa
työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät

PROSESSIKONSULTOINTI

Prosessikonsultointi auttaa organisaatioin sisäistä kehittämistä ja kehittämisen ns. punaisen langan löytymistä. Prosessikonsultoinnissa asetetaan tavoite ja päämäärä, jota kohti mennään ideoiden, keskustellen ja erilaisten toiminnallisten työmenetelmien mm. erilaisten ryhmätöiden ja innovatiivisuutta edistävien tehtävien avulla. Prosessikonsultoinnissa ulkopuolisen fasilitointi ja seuraavien askeleiden antaminen antaa organisaatioiden jäsenille mahdollisuuden keskittyä osaamisen hyödyntämiseen ja asiasisällön tuottamiseen. Prosessikonsultointi sopiikin hyvin esim. organisaation tai sen hankkeen kehityksen tai muutostilanteen tueksi, jolloin osallistujat pääsevät mukaan vaikuttamaan asioihin ja siten sitoutumaan tavoitteiden toteuttamiseen. Prosessikonsultointi sopii hyvin myös mm. alkavalle yrittäjälle, joka miettii seuraavia askeleitaan tai kaipaa tukea omille ajatuksilleen. 

Prosessikonsultoinnin hyötyjä ovat mm.: 
tehokas asioiden eteneminen
osallistujat voivat keskittyä oleelliseen, sisällön tuottamiseen 
kehittämisessä on mukana koko ajan tavoite, jota kohti edetään
ulkopuolisen näkökulmat ja pohdinnat voivat herätellä uusiin ajatusmalleihin

OMIEN VAHVUUKSIEN JA KYVYKKYYKSIEN TUNNISTAMINEN

Valmennuksissa voidaan hyödyntää myös työkalua, jolla tunnistetaan ohjattavan vahvuuksia: luonteenvahvuudet, luontaiset kyvykkyydet ja lahjakkuudet, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot ja resurssit. Työkalua voi hyödyntää oman työn kehittämiseen ja johtamiseen. Omien vahvuuksien löytäminen ja tunnistaminen lisää hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Tunnistaessaan vahvuuksiaan ohjattava osaa suunnata työtehtäviään paremmin ja tehokkaammin tai tunnistaa asiat, joita voi vielä kehittää edelleen. Työkalu sopii käytettäväksi myös uudessa elämäntilanteessa, esim. työn vaihtamisen tai opiskeluiden alkamisen / päättymisen yhteydessä. Omien vahvuukisen ja kyvykkyyksien tunnistamista voidaan käyttää myös ilman muuta ohjausta tai valmennusta, mikäli haluat sparrausta vaikkapa työnhaussa tai uuden suunnan etsimisessä.

Vahvuuksien ja kyvykkyyksien työkalun hyödyt:
tunnistetaan omat vahvuudet ja kyvykkyydet
auttaa kehittämään työtä siten, että omat vahvuudet ovat käytössä paremmin
löydetään taitoja, joita olisi vielä hyvä kehittää 
millaisia resursseja olisi hyvä hankkia tai vahvistaa hyvinvoinnin lisäämiseksi

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ

Voin olla avuksesi peilinä, sparraajana, valmentajana ja ohjaajana. Tutustu palveluihin, ja ole rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan sinulle sopiva paketti. Hinnoittelun räätälöin aina tarjouksen mukaan.
Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja.