Palvelut

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksessa tarkastellaan ja jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus voi olla yksilöohjausta tai ryhmäohjausta esim. oman tiimin kesken. Työnohjaus kehittää yksilön tai ryhmän toimintaa, vuorovaikutusta ja selkiyttää työrooleja sekä antaa mahdollisuuden oppimiselle. Työnohjauksessa voidaan etsiä myös ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jolloin se on työssä jaksamisen lisäämiselle hyvä työväline. Työnohjaukselle määritellään tavoite ja sen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuun tavoitteeseen.

Yksilötyönohjaus
sopii heille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään, tarkastella omaa rooliaan ja suhtautumistaan työhön, löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia tai löytää ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon löytämiseksi. Yksilöohjaus sopii työntekijälle, lähijohtajalle ja johtajalle sekä yrittäjälle. 

Ryhmätyönohjaus
sopii organisaatioissa heille, joilla yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 

Työnohjauksesta todettuja hyötyjä ovat mm.:

 • tehtävät ja roolit jäsentyvät ja perustehtävä kirkastuu
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa
 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
 • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät

PROSESSIKONSULTOINTI

Prosessikonsultointi auttaa organisaatioin sisäistä kehittämistä ja kehittämisen ns. punaisen langan löytymistä. Prosessikonsultoinnissa asetetaan tavoite ja päämäärä, jota kohti mennään ideoiden, keskustellen ja erilaisten toiminnallisten työmenetelmien mm. erilaisten ryhmätöiden ja innovatiivisuutta edistävien tehtävien avulla. Prosessikonsultoinnissa ulkopuolisen fasilitointi ja seuraavien askeleiden antaminen antaa organisaatioiden jäsenille mahdollisuuden keskittyä osaamisen hyödyntämiseen ja asiasisällön tuottamiseen. Prosessikonsultointi sopiikin hyvin esim. organisaation tai sen hankkeen kehityksen tai muutostilanteen tueksi, jolloin osallistujat pääsevät mukaan vaikuttamaan asioihin ja siten sitoutumaan tavoitteiden toteuttamiseen. Prosessikonsultointi sopii hyvin myös mm. alkavalle yrittäjälle, joka miettii seuraavia askeleitaan tai kaipaa tukea omille ajatuksilleen. 

Prosessikonsultoinnin hyötyjä ovat mm.: 

 • tehokas asioiden eteneminen
 • osallistujat voivat keskittyä oleelliseen, sisällön tuottamiseen 
 • kehittämisessä on mukana koko ajan tavoite, jota kohti edetään
 • ulkopuolisen näkökulmat ja pohdinnat voivat herätellä uusiin ajatusmalleihin

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisössä ei aina kaikki mene toiveiden mukaisesti, yhteistyö ei sujukaan, vuorovaikutuksessa ei onnistuta tai tullaan väärinymmärretyksi. Tilanteet voivat aiheuttaa ristiriitoja, konflikteja, ja estävät organisaatiota keskittymään oleelliseen ja tavoitteiden saavuttaminen kärsii. 
Työyhteisösovittelulla pyritään tällaisissa tilanteissa ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin ja yhdessä oppimiseen. Ulkopuolinen ja puolueeton sovittelija auttaa vuorovaikutuksen ja ymmärryksen lisääntymisessä ja sovinnon aikaansaamisessa. Tavoitteena on aikaansaada tila, jossa työyhteisössä voidaan keskittyä jälleen olennaiseen, työhön. Työyhteisösovittelu on vuorovaikutuksessa ja määrätyllä prosessilla etenevä, jossa kaikki osapuolet tulevat kuulluksi omine ajatuksineen, käsityksineen ja tunteineen. Käytettävä restoratiivinen työyhteisösovitteluprosessi on pitkään kehitetty, yleisiin sovittelun malleihin perustuva menetelmä. Se on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. 

Työyhteisösovittelun hyödyt:

 • sovinto mahdollistaa keskittymisen työhön
 • vuorovaikutus lisääntyy ja ilmapiiri paranee
 • yhdessä oppiminen ja ymmärrys lisääntyvät
 • keskinäinen luottamus kasvaa 
 • työssäjaksaminen ja viihtyvyys kasvavat

TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Muutokset yritysten ja organisaatioiden toiminnoissa ja toimintaympäristöissä vaativat reagoimista ja muutoskykyä, nopeastikin. On sitten kyse kasvutavoitteista, toiminnan sopeuttamisesta tai toimintojen uudelleen muokkaamisesta esim. päivitetyn strategian yhteydessä, on henkilöstön sopeuduttava, luotava uudenlaista ajattelua ja suhtautumista omaan työhön organisaation tavoitteet huomioiden. Näissä tilanteissa työyhteisövalmennus on toimiva väline. Ulkopuolisen työnohjaajan jäsentävät kysymykset saavat ajattelemaan asioita uusista näkökulmista ja oivallukset saavat ajattelemaan tilannetta uudella tavalla. Työyhteisövalmennus sopii yksilön, ryhmän ja koko organisaation oppimiseen ja kehittämiseen.

Työyhteisövalmennuksen hyödyt tavoitteellisessa, prosessimaisessa työskentelyssä:

 • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • työskentely sujuu paremmin
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa
 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät

VOIMAKEHÄ® LISENSSIVALMENNUS

VOIMAKEHÄ® -valmennuksessa tunnistetaan ohjattavan vahvuuksia: luonteenvahvuudet, luontaiset kyvykkyydet ja lahjakkuudet, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot ja resurssit. VOIMAKEHÄ® työkalua voi hyödyntää oman työn kehittämiseen ja johtamiseen. Omien vahvuuksien löytäminen ja tunnistaminen lisää hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Tunnistaessaan vahvuuksiaan ohjattava osaa suunnata työtehtäviään paremmin ja tehokkaammin tai tunnistaa asiat, joita voi vielä kehittää edelleen. Valmennus sopii myös uudessa elämäntilanteessa, esim. työn vaihtamisen tai opiskeluiden alkamisen / päättymisen yhteydessä. 

VOIMAKEHÄ ®valmennuksen hyödyt:

 • tunnistetaan omat vahvuudet ja kyvykkyydet
 • auttaa kehittämään työtä siten, että omat vahvuudet ovat käytössä paremmin
 • löydetään taitoja, joita olisi vielä hyvä kehittää 
 • millaisia resursseja olisi hyvä hankkia tai vahvistaa hyvinvoinnin lisäämiseksi