Tietosuojaseloste

31.12.2020

Rekisterinpitäjä

VoimavaraPuu
Y-tunnus: 3164650-9
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tuula-Maria Mattila
tuula-maria.mattila@voimavarapuu.fi
0407505010

Henkilörekisterin nimi

VoimavaraPuu asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä sekä asiakkaan internet-sivustolta. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin. Keräämme asiakkaiden antamista palautekyselyistä anonyymit ja nimellä annetut palautteet. Asiakastietoja voidaan kerätä myös www-sivuilla / somekanavissa vierailevista asiakkaista. 

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Yritys voi käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Asiakkaan antamia asikaspalautteita voidaan analysoida palvelun kehittämiseksi ja asiakkaan suostumuksella palautetta voidaan käyttää markkinointitarkoituksessa. Palautekyselyssä asiakas antaa aina erillisen suostumuksen. Markkinointitarkoitus lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käyttämiseen ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Yrityksellä on kuitenkin oikeus käyttää henkilötietoja asiakassuhteen aikana mm. laskutusta ja perintää varten. 

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista esim. yrityksen ostopalveluna toimiva palvelimen ylläpitäjä. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia. Yrityksen ostopalveluna toimiva teknisten palveluiden ylläpitäjä vastaa omista tietosuojalainsäädännön vaatimista turvatoimista.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat tietoturvakeinoin suojattuja, kuten salasanat. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat vartioidussa tilassa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, mikäli tietojen käyttäminen ei ole enää välttämätöntä asiakassuhteen hoitamiseksi. 
  4. Rekisteröity voi myös pyytää rajaamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

VoimavaraPuu
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tuula-maria.mattila@voimavarapuu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä. Erityisisä syistä yritys voi pidentää vastaamisaikaa.